TİMKODER - Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği Tüzüğü
TİMKODER TESİSAT VE İNŞAAT SANAYİ MALZEMECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TİMKODER TESİSAT VE İNŞAAT SANAYİ MALZEMECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TİMKODER TESİSAT VE İNŞAAT SANAYİ MALZEMECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TİMKODER
TESİSAT VE İNŞAAT SANAYİ MALZEMECİLERİ DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ
I.BÖLÜM- Kuruluş Hükümleri
Kuruluş:
MADDE 1 ) Yasalar ile bu Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere “TİMKODER-TESİSAT VE İNŞAAT SANAYİ MALZEMECİLERİ DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurulmuştur.
“TİMKODER-TESİSAT VE İNŞAAT SANAYİ MALZEMECİLERİ DERNEĞİ “ aşağıdaki maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.

Merkez:
MADDE 2 ) Derneğin merkezi Ankara’dadır
İkametgâh:
MADDE 3) Derneğin İkametgâhı, Eser İş hanı 6. Kat No:268-269 Rüzgarlı-Ulus/Ankara’dır.
Şube:
MADDE 4 ) Şube açılabilir.
Amaç ve hizmet Konuları:
MADDE 5 ) Derneğin amacı: Tesisat ve İnşaat Sanayi Malzemecilerini bir arada toplamak, dernek üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlamak, üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını sağlamak, üyelerinin mesleki sorunlarını çözmeye yardım etmek, tesisat, inşaat ve sanayi malzemelerini Dernek adına almak ve bunları üyeleri arasında dağıtmak, üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı sevgi, anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek, üyelerinin kültürel, sosyal kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak, üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmak, meslek mensuplarına kalifiye eleman sağlamak, sportif faaliyetlerde bulunmak.
Çalışma biçimi:
MADDE 6 ) Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;
6/1- Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar,
6/2- Dernek içinde oluşturulacak kurullar, komiteler yada uzman kişiler aracılığı ile araştırma, anket, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar bilimsel araştırmalar yaptırır.
6/3- Meslek ve sanata ilişkin toplantılar yapar, sergi ve fuar açar, yapılan toplantı, temsil, festival, fuar, sergi ve gösterilere katılır, lokal açar, geziler tertip eder, sportif çalışmalar yapar.
6/4- Meslek mensupları ve personel için kurslar açar, yayımlar çıkarır, yayınlar yapar.
6/5- Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir artırıcı projeler için ortaklıklar iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar.
6/6- Dernek, konutu ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar kiralar veya satın alır dilerse malik olduklarını kiraya verir, satar veya taşınmaz malları üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı dilediği şekilde yaptırabilir

6/7- Yardım Toplama Kanunu ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir, koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
6/8- Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer çalışmaları yapar.
Dernek Amblemi:
MADDE 7 ) Derneğin amblemi yönetim kurulu kararı ile kabul edilir.
Dernek amblemi ve simgeleri yönetim kurulunun kararı olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Dernek üyelerinin ölümü hariç, çıkma veya çıkarılma şeklinde üyeliğin sona ermesi durumunda derneği simgeleyen amblem, bayrak, rozet, kimlik ve benzeri araç ve gereçler ile varsa temsil veya yetki belgeleri derneğe iade edilir. Bunlar hiçbir şekilde bu kişilerce kullanılamaz. İadesine kadar üyenin mali sorumluluğu devam eder.

 

 


Dernek Kurucuları:
MADDE 8 )
Adı-Soyadı Meslek ve Sanatı İkametgahı Tabiyeti
Muammer Çöloğlu Tüccar Dikmen Cd. No:255-ANK T.C.
Sabri Beşparmak Tüccar Rüzgarlı Çapar han 16/30 Ulus/ANK T.C.
Abdullah Poyraz Tüccar Rüzgarlı Sok. 18/9 Ulus/ANK T.C.
Burhan Bal Tüccar Hamit Kaplan Sok. 9/71 Ulus/ANK T.C.
Yunus Altun Tüccar Demir hendek Cd. NO:7 Siteler /ANK T.C.
Atıl Deniz Tüccar Sokullu Mehmet Paşa Cd.41/b Ankara T.C.
Abdulkadir Çelik Tüccar Rüzgarlı Sok. No:20/61 Ulus/ANK T.C.
Mehmet Yağabasan Tüccar Rüzgarlı Sok. NO:15/7 Ulus/ANK T.C.
Mustafa Aydoğdu Tüccar Rüzgarlı Sok. Çapar Han 16/41 Ulus/ANK T.C.
Lütfi Yılmaztürk Tüccar Rüzgarlı Sok. No:14/67 Ulus/ANK T.C.
Uğur Sami Kürüm Tüccar Rüzgarlı Sok. No:17/79 Ulus/ANK T.C.
Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu Tüccar Rüzgarlı Sok. No:17/79 Ulus/ANK T.C.
Temel AKTAY Tüccar Rüzgarlı Sok. 33/10-11 Ulus/ANK T.C.
Üyelik Koşulları:
MADDE 9 ) Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.
9/1-18 yaşını bitirmiş. Medeni hakları kullanmaya ehil olmak,
9/2- Derneğin 3 üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,
9/3- Derneğin amaç bölümünde yer alan meslek gruplarında veya bu meslekleri icra etmiş emekli, işi bırakmış ancak meslek ve sanatla organik bağını koparmamış derneğin gelişmesine katkısı olmak,
9/4- Dernek ödentilerini ödememek dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden çıkarılmamış olmak
9/5- Derneklere üye olmaları yasaklanmamış olmak.
9/6- Özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşuluna sahip olmak ve Dernekler Kanunun 3. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak şartı arananların izin almış olması.
9/7- Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak.
Üyelik Türleri:
MADDE 10 ) Derneğin üyelik türleri ve üye yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir:
10/1- ASIL ÜYE : Derneğin amaç ve hizmetleri konusunda her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan kimsedir.
Üyenin Hakları: Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise: istişare ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Dernek organlarına seçme, seçilme, aidat ve ödenti hak ve yükümlülükleri sadece asıl üyelere aittir.
10/2- ONURSAL ÜYE: Derneğe amaç ve hizmet konularında faydası ve yardımı olmuş veya olacak, toplumda sevgi ve saygıları bulunanlar arasından, en az 3 üyenin önerisi ve üyelik komitesinin olumlu görüşünün yönetim kurulunca da onaylamasıyla kabul edilen fahri nitelikteki üyedir.
Üyelik işlemleri:
MADDE 11 ) Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:
11/1- Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek hizmet ve amaç konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşularını içerdiklerini belirten üyelik bildirimini doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.
11/2- Adayın üyelik isteminin işleme konulabilmesi için 3 üyenin dilekçe altında önerisi ve kefaleti şarttır.
11/3- Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı üyelik komitesi aracılığı ile aday hakkında gerek araştırmayı yaptırdıktan sonra başvuru tarihinde başlamak üzere (1) ay içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
11/4- Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi halinde giriş ödentisi ile yıllık ödentinin girdiği dönem ödentisi alınır, kayıt işlemleri yapılır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılmaz.

Üyelikten ayrılma:
MADDE 12 ) Üyelik, Ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda dernek başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.
Üyelikten çıkarılma:
MADDE 13 ) Dernek üyeliğinden çıkarılma koşulları aşağıda gösterilmiştir.
13/1- Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen ödevleri yapmamak , görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına ve amaç ve hizmet kurallarına ilgisizlik göstermek.
13/2- Toplantılardan önce inanılır ve belirli bir özür bildirmeden üst üste üç istişare toplantısına katılmamak,
13/3- Dernek üyeliğinin nitelik ve koşullarını bitirmek, amaç ve hizmet konularından uzaklaşmak, tüzük hükümlerine Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına aykırı hareket etmek, aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,
13/4- Özel ve iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile dernek amaç ve konularına aykırı davranmak veya kişiliğinde dernek onurunu zedeleyici kaygısını uyandırmak.
13/5- Geciken ödentisini kendiliğinden veya sözlü hatırlatmaya rağmen en geç ertesi ayın sonuna kadar ödememek
13/6- 1/10 Dernek üyesinin sebep göstermeksizin yazılı talepleri halinde.
Üyelikten çıkarılma işlemleri ve itiraz:
MADDE 14 ) Dernek yönetim kurulu kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile çıkarılacak üye hakkında gereken araştırmayı ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırttıktan sonra kararını gizli oyla verir; çıkarma halinde yazılı olarak üyeye bildirir.
On üçüncü maddenin altıncı fıkrasına göre çıkarılan üyeler hariç, çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden sonra dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazın genel kurulda ret edilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin itirazı halinde tüm ödenti borçları çıkarma kararının kesinleşti’ ği dönem sonuna kadar devam eder ve dernek yönetim kurulu ödenmeyen ödenti borçları için yasal yollara baş vurur.


III. BÖLÜM – Yönetim Hükümleri
Organlar:
MADDE 15 ) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
15/1- Genel Kurul
15/2- Yönetim Kurulu
15/3- Denetleme Kurulu
Genel Kurul:
MADDE 16 )
16/1- Dernek olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulunca başka bir tarih ve yer tespit edilmedikçe her yıl dernek merkezinin bulunduğu yerde haziran ayının 3. Pazar günü; toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 2. Toplantı Haziran ayının 4. Pazar günü yapılır.
16/2- Dernek genel kurulu toplantısına ödenti borcu olmayan merkez üyeleri ile şube delegeleri katılır.
16/3-Olağan genel kurul toplantısında 1/10 üyenin görüşülmesini istediği konularda gündeme alınır.
16/4- Genel kurulda merkez üyesi ve her delege bir oy hakkına sahip olup, şahsen kullanır.
16/5- Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı ve denetim kurulunu seçim şekli genel kurulun alacağı kararlara göre yapılır.
Genel Kurul çağrı yöntemleri ve çalışma biçimleri:
MADDE 17 ) Dernek genel kurulunun olağan ve olağan üstü toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.
17/1- Dernek yönetim ve denetim kurulunca veya dernek üyelerinin (1/5)’nin yapacakları istek üzerine toplanır.

17/2- Denetim kurulunun veya dernek üyelerinin (1/5)’nin yapacakları istek üzerine yönetim kurulu, genel kurulu (1) ay içinde yapılmak üzere toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından (3) kişilik bir heyeti, gelen kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
17/3- Genel Kurulda Oy Kullanma Şekli:
Genel kurulda toplantı yeter sayısı ilk toplantıda üye tam sayısının yarıdan bir fazlası , çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantıda toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur.

Üyeler oylarını el kaldırarak beyan ederler, kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak genel kurul kararı ile herhangi bir konuda gizli oy ve açık tasnif yapılabilir.
MADDE 18 ) Genel kurulu toplantılarında bu tüzükte açıklık getirilmemiş konularda dernekler kanunun ilgili maddeleri aynen uygulanır.
Genel Kurulun görev ve yetkileri:

MADDE 19 )
19/1- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesi
19/2- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
19/3- Dernek organlarının çalışma sürelerinin tespiti ve seçimi,
19/4- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
19/5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
19/6- Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
19/7- Şube açılması veya kapatılması hususunda karar vermek,
19/8- Derneğin kurulmuş bulunan veya kurulacak olan federasyon vakıf birlik gibi kuruluşlara katılması kurucu üye olması ve/ veya ayrılması,
19/9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
19/10- Derneğin fesh edilmesi
19/11-üyelerin giriş ödentisi yıllık ödentisi ve ödeme şeklini belirler .
Yönetim kurulu teşkili ve görevleri:
MADDE 20 ) Yönetim kurulu bir başkan ve 10 asıl üyeden oluşur.
Başkan ve üye seçimleri ayrı ayrı yapılır.
Yönetim kurulu seçiminde 10’da yedek üye seçilir.
Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyeler göreve çağrılır.
Yönetim kurulu kendi bünyesinde bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye, bir sekreter ve gerekli görülen konularda sorumluluk taşıyacak görevleri de tespit ederek. İş bölümü yapar.
Yönetim kurulu en az ayda bir defa başkanın veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun lüzumlu göreceği hallerde toplanır.
Derneği ve şubeyi, yönetim kurulu başkanları veya geçici olarak görevlendireceği kişi veya kişiler temsil eder.
Yönetim Kurulunun görevleri:
MADDE 21 )
21/1- Yasaların, dernek tüzüğünün ve genel kurulun verdiği yetkilerle, yükümlü olduğu işleri yapmak,
21/2- Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
21/3- Danışma kurulu üyelerini, yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda gerekli görülen komite ve kurul üyeleri ile uzman kişileri seçmek, öneri dilek ve raporları hakkında karar vermek, üye dışındakilere ücret ödemek gerektiğinde bu kişilerin görevlerine son vermek.
21/4- Bildiri yayınlanması hususunda karar vermek
21/5- Tüzüğün 13. maddesinde belirtilen veya derneğin üyelik, nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, tüzük ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken karar veya cezaları vermek.
21/6- Şube kurucularına yetki vermek.
21/7- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
21/8- Genel kurul toplantılarının gündemini tarihini yerini ve saatini saptamak, üyelere şubelere ve en büyük mülki amire bildirmek.
21/9- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak
21/10- Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulması konularında genel kurulun aldığı kararı uygulamak.
21/11- Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak
Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması ve organlara seçilenlerin en büyük mülki amire bildirilmesi:
MADDE 22 ) Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması ve dernek organlarına seçilenlerin en büyük mülki amire bildirilmesi konusunda dernekler yasasının 23. tüzüğün 17/1 veya 17/2. maddeleri aynen uygulanır.
Denetleme kurulu teşkili ve görevleri:
MADDE 23 ) Dernek, her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığı ile dernek için denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.
Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili olduğu hükümler aşağıda gösterilmiştir.
Denetleme kurulu (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu seçimi izleyen (7) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer
Denetleme kurulu çalışma süresi, yönetim kurulu çalışma süresi ile biter.
Denetleme kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı ve yeter sayısı (2)’dir.


Denetleme kurulu, derneğin , gerektiğin de de şubelerin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim
Kuruluna bildirmek, yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemeleri bir raporla genel kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.
Denetleme kurulu üyeleri tek başlarına da denetleme görevi yapabilirler
Şubelerin Kuruluşu:
MADDE 24/1- ) Dernek tüzüğün 19. maddesine dayanarak gerekli görülen yerlerde şube açabilir.
İl, merkez ilçe . ilçe ve köylerde biden fazla şube açılamaz. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen (3) kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların ad ve soyadları, doğum yerleri ve tarihleri, meslek ve sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri ile şube adresi belirtilir ve dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgeleri eklenir yönetim kurulu (5) asıl ve (5) yedek üye oluşur. Şubeler, kanun ve tüzük hükümleri ile dernek genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile yükümlü bulunduğu görevleri yerine getirmediği veya bunlara uymadığı takdirde dernek genel kurul kararı ile kapatılır.
24/2- Şubelerin görev ve yetkileri
Şubeler tüzel kişiliği olmayan , dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özel faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Şubeler burada sayılmayan görev ve yetkilerini kullanırken dernekler kanunu hükmüne bağlı olarak çalışırlar.
Şubelerin organları:
MADDE 25 ) Şubenin organları aşağıda gösterilmiştir.
25/1- Şube genel kurulu
25/2- Şube yönetim kurulu
25/3- Şube denetleme kurulu veya deneticisi.
Şube genel kurulu:
MADDE 26) Şube genel kururlu her yıl olağan olarak Nisan ayında ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile şubenin bulunduğu yerde toplanır.
Şube genel kurulunun toplanması, çağrı usulü, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı, toplantının yapılış usulü, toplantıda görüşülecek konular hakkında tüzüğün dernek genel kurulunun kuruluşu , görev ve yetkilerini düzenleyen 16,17 ve 18. maddeleri aynen uygulanır.
Şube genel kurulunun görevleri:
MADDE 27 )
27/1- Şube organlarının seçilmesi,
27/2- Şube yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi,
27/3- Şube yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
27/4- Dernek adına, şube için gerekli taşınmaz malların satın alınması ve mevcut taşınmaz malların satılması hususunda dernek genel kurul kararlarını uygulamak yönünde şube yönetim kuruluna yetki vermek,
27/5- Dernekler kanunu ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin dernek yönetim kurulunun onayı ile yerine getirilmesi,
27/6- Şubeyi, dernek genel kurulunda ödenti borcu olmayan şube üyelerini temsil edecek delegeleri seçmek.


Şube olağan üstü genel kurulu:
MADDE 28 ) Şube olağanüstü genel kurulunun toplanması ve yeter sayısı hakkında tüzüğün genel kurul hükümlerini düzenleyen 17. maddesi hükümleri şube olağanüstü genel kurulu hakkında da aynen uygulanır.
Şube yönetim kurulunun teşkili:
MADDE 29 ) Şube yönetim kurulu (5) asıl ve (5) yedek üye olmak üzere şube genel kurulunca ve tespit edilecek şekille seçilir. Asıl üyeliklerden boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyeler göreve çağrılır yönetim kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye seçer.
Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri:
MADDE 30 )
30/1- Dernek genel kurulu ile dernek yönetim kurulunun almış olduğu kararları uygulamak.
30/2- Şube’nin işlerini yönetecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
30/3- Şube danışma kurulu üyelerini seçmek, önerileri ve dilekleri hakkında karar vermek,
30-4- Şube gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yaparak şube gelirlerinin %50’sinin 1 Hazirandan önce dernek hesabına aktarmak ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak şube genel kuruluna sunmak,
30/5- Şube genel kurul toplantılarının gündemini, tarihini, yerini ve saatini saptamak, dernek yönetim kuruluna, şube üyelerine bildirmek,
30/6- Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan, görevi ve bilanço gereği şube mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek.
30/7) Şube denetleme kurulu teşkili ve görevleri:
Şube her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığı ile iç denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilgili hükümler şöyledir.
Denetleme kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube genel kurulunca seçimi yapılır. Denetleme kurulu seçimi izleyen 7 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer. Denetleme kurulu çalışma süresi, yönetim kurulu çalışma süresi ile biter. Denetleme kurulu en az 3 ayda bir toplanır toplantı yeter sayısı 2’dir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde , sırayla yedek üyeler göreve çağırılır.
Şube organlarına seçilenlerin en büyük mülki amire bildirilmesi:
MADDE 31 ) Şube organlarına seçilenlerin en büyük mülki amire bildirilmesi konusunda tüzüğün17/1 veya 17/2 ile 22.ve dernekler yasasının 23. maddeleri şubeler hakkında da aynen uygulanır.
MADDE 32 ) Şubelerin dernek yönetim kurulunun almış olduğu kararların uygulanması dışında: bildiri yayınlama, taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı, herhangi bir makama dernek adına yazılı veya şifahi müracaatta bulunma yetkisi yoktur.
Şubeler genel kurulda kendi genel kurullarınca ödenti borcu olmayan her 20 üye için seçecekleri bir delege ile temsil edilirler.
Bir şubenin temsilci sayısı 20’yi geçemez.
Danışma kurulu:
MADDE 33 ) Danışma kurulu, onursal üyeler ve dernek üyeleri arasından yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar seçilecek (7) danışmandan oluşur. Ayrıca dernek başkanlığı yapmış kimseler bu kurula tabii üye olarak katılır.
Danışma kurulu üye sayısında eksilme oldukça yönetim kurulunca yerine yenileri seçilir.
Danışma kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.
Toplantı yeter sayısı yarıdan bir fazladır.
Danışma kurulu, başkanı veya yönetim kurulu başkanı tarafından düzenlenmiş gündemi görüşmek üzere yılda en az 3 defa veya gerektiğinde yönetim kurulunun isteği üzerine toplanır. Toplantının karar tutanaklarının bir örneği yönetim kuruluna verilir.


Danışma kurulunun görev ve yetkileri:
MADDE 34 ) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünde yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlar, uygulamalara yönelik öneri ve dilekleri bulunur.
Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce , yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunur. Yönetim kurulu ve genel kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirir.
Ortak hükümler:
MADDE 35 ) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile danışma kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste (2) toplantıya yada özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
IV. BÖLÜM- Mali Hükümler
Hesap dönemi :
MADDE 36 ) Derneklerde hesap dönemi 1 takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ da başlar ve 31 Aralık’ da sona erer. Derneğin gelirleri:
MADDE 37 ) Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.:
37/1- Giriş ödentisi: bir defaya özgü olmak üzere üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir.
37/2- Yıllık ödenti: üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir. Giriş ödentisi, yıllık ödentiler ve ödeme şekli her yıl genel kurul tarafından tespit edilir.
37/3- Tüzüğün 5. maddesindeki amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için 6. maddede ki çalışmalar sonucunda elde edeceği gelirler,
37/4- Şube gelirlerinin %50’si,


37/5- Diğer gelirler
Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir. ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilirler. Dernek mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım alabilir. Yurt dışından alınan nakdi yardımların , bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.
37/6- Derneğin Borçlanma Usulleri:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir.
Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Gelir ve gider işlemleri:
MADDE 38 ) Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:
38/1- Dernek adına gelir tahsis edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği , imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi (ek -19) dernek tarafından 3 nüsha olarak düzenlenerek dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerini birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yö netim kurullarının, yetki belgelerini 1. fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur.yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması ölümü işinden ayrılması veya işine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi halinde yetki belgeleri dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslim edilir . Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile iptal edilebilir.
Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 gün içinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır. Bu belgeden bağış yardım ve ödenti miktarları yazılarak ödenti yapan kişilerin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
38/2- Giderler ilişkin harcamalarda fatura yada makbuz alınır belirtilen belgelerin alınmaması halinde yönetim kurulunca onaylanacak harcama belgesi düzenlenir.
38/3- Bütçe gelir ve giderleri aylık olarak yönetim kurulunun onayından geçer,
38/4- Yönetim kurulları gelirlerinin üzerinde harcama yapamaz çalışma süreleri sonunda borç devredemez.
Defterler:
Madde 39 : Dernek Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen aşağıdaki yazılı defterleri tutarlar.
39/a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin, kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya veriledikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu defterlere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: (Ek.10) : Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
(b)- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1. 2. 3. ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterlerin, bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2- Yevmiye Defteri: Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan “Muhasebe Sistemi Uygulamam Genel Tebliğleri” esaslarına göre yapılır.
Bu madde de sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler birimlerinden veya noterden onaylı olması zorunludur.
V.BÖLÜM- Genel Hükümler
Tüzük değişikliği :
MADDE 40 ) Dernek tüzüğü, genel kurula katılan üyelerin (2/3) oy çokluğu ile değiştirilebilir.
MADDE 41 ) Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin (2/3)’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğunun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 17. maddesi hükümlerine göre 2. toplantıya çağırılır. 2. toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.
Feshe ilişkin kararı toplantıda hazır bulunan üyelerin (2/3) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından (5) gün içinde mahalli en büyük mülki amirliğine bildirilir.
Tasfiye:
MADDE 42 ) Genel kurul kararı ile feshedilen derneğin taşınır ve taşınmaz malları ile para ve hakları , bu konuyla ilgili daha önce genel kurullarda bir karar alınmamışsa fesih kararını alan genel kurulun belirleyeceği kuruluş veya kuruluşlara devredilir. Derneğin tasfiyesi konusunda genel kurulca bir karar alınmamışsa derneğin bütün mal varlığı hazineye intikal eder.
Hüküm eksikliği:
MADDE 43 ) Dernek tüzüğünün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır

TİMKODER Kurucu Üyesidir.